KOMUNITNÍ CENTRUM

projekt Komunitní centrum VLAK

Projekt se zaměřuje na prevenci sociálního vyloučení jednotlivců a rodin. Jedná se zejména o ženy na mateřské dovolené, rodiny v krizi, mládež s rizikovými faktory (rozvod rodičů, úmrtí v rodině, patologické jednání v rodině apod.), dále o osoby, kterým hrozí diskriminace v komunitě či na pracovním trhu, ale také o osoby v aktivním věku starající se o své vlastní děti a své vlastní nemohoucí rodiče (sendvičová generace), mladší seniory předdůchodového věku a osoby v nepříznivé životní situaci. 

možnosti centra

Sladění zaměstnání a rodiny

Jednotlivci mají možnost zvážit priority a potřeby rodiny, nastavit či změnit životní tempo rodiny, tvořit denní režim, porozumět rodičovství a mateřství v souvislosti s trhem práce a práva možnosti na zaměstnání na zkrácený úvazek aj.

Řešení obtížných životních situací

Jako jsou například specifické poruchy učení, ADHD u dětí, nástup dítěte do předškolního či školního zařízení, příchod nového sourozence, zdravotní problémy a náhlá onemocnění v rodině, závislostní chování u dětí i dospělých, ztráta zaměstnaní, nástup do zaměstnání, exekuce, vyhlášení osobního bankrotu, krize v rodině aj.

Rodiny se specifickými potřebami

Pěstounská péče, neúplné rodiny, rodiny se třemi a více dětmi, úmrtí v rodině, zdravotní postižení v rodině, péče prarodičů a výchova svých vnoučat (rodiče se nestarají nebo úmrtí rodičů), vícesměnné zaměstnání rodičů apod.

Rodičovství a výchova

Skrze podporu a zvyšovaní kompetencí rodičů při výchově, rozvoj aktivního otcovství, vzájemné koheze mezi rodiči při výchově dětí v různém období.

Finanční poradenství

Tvorba domácího rozpočtu, pomoc s řešením finančních problému skrze aktivní kroky jedince. Příležitosti ke změně platebních návyků. 

Podpora manželství

Sami dobře víme, že manželství stojí za to. Ale ... co je to TO? V dnešní době jsme ze všech stran zahlcovaní různými návody, představami i hloupostmi o tom, jak by manželství a rodina měly vypadat a jak by se k sobě měli lidé chovat. Bohužel jsou to často praktiky a metody, které vztah spíše dusí, než aby mu pomáhaly. Podporujeme obyčejnost, poctivost a povzbuzujeme, abyste se nebáli chyb, vlastního selhání ani chyb vašich rodičů. Vždy je prostor na nápravu.

Cíle projektu

 • Hlavní cíl
 • Zabránit sociálnímu vyloučení a podpořit sociální začlenění s důrazem na vlastní odpovědné jednání jedince. 
 • Skrze komunitní práci a začleňování CS do komunity vytvářet příležitosti pro osobní aktivitu, kdy se každý podílí na řešení daného problému a získává osobní vliv na jeho řešení s tím, že nese plnou odpovědnost. 
 • Cílem vzájemných setkání v rámci komunity není pouze společné trávení volného času, ale aktivizace jedince, jeho rozvoj volních schopností a zdravou motivací směřovat k proměně sociální a osobní situace. Společná setkání jsou bezpečným prostředím, kde je možné se sdílet, rozvíjet a vzájemně si pomáhat. K tomu přispívají i tréninkové aktivity, odborné poradenství a vedení. 
 • Specifické cíle
 • Sladění rodiny a zaměstnání
 • Získávat zdravé informace na téma rodičovství a mateřství
 • Využít komunitu k pomoci rodinám, které dlouhodobě žijí nebo se náhle ocitli v obtížné životní situaci
 • Předejít sociálnímu vyloučení
 • Vytvářet prostor, kde se samotní členové komunity aktivně zapojí do aktivit centra
 • Aktivní zapojení do práce komunity a společných setkání. Růst osobního bezpečí, sounáležitosti a podpory rovnocennosti. Vnímání vzájemné opory skupiny, pomoci i výzvy k dalšímu proaktivnímu jednání v komunitě.příklady návazných aktivit

V současné době je do aktivit centra dlouhodobě zapojeno více než 500 osob z cílové skupiny. Nicméně díky provázanosti všech aktivit a aktivnímu zapojení účastníků máme dosah na více než 1100 lidí. 

projekt komunitního centra VLAK je zapojen do projektu "MAS Podještědí pomáhá potřebným"  


JE PODPOŘEN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

CZ.03.02.01/00/22_008/0000126